Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende – steeds met een beginhoofdletter geschreven – begrippen, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt, gedefinieerd als volgt:

 1. Apparatuur: de apparatuur van Opdrachtgever, die door Dienstverlener in de rekken in de Mining Farm zijn geplaatst, teneinde te worden gebruikt voor mining doeleinden;
 2. Mining Farm: het bedrijfspand dat ter beschikking staat aan Dienstverlener waar zich de Faciliteiten bevinden en de rekken met daarin de Apparatuur zijn opgesteld en van waaruit de Diensten worden geëxploiteerd;
 3. Dienst: de hardware mining dienst van Dienstverlener zoals omschreven in de Overeenkomst, waarbij de Apparatuur van Opdrachtgever in de Faciliteit van de Mining Farm wordt geplaatst ten behoeve van het minen van cryptocurrencies;
 4. Faciliteit: een ruimte in de Mining Farm waarin tegen betaling door Opdrachtgever Apparatuur wordt geplaatst;
 5. Opdrachtgever: de partij met wie Dienstverlener een Overeenkomsten is aangegaan onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden;
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever krachtens welke Dienstverlener de Dienst zal uitvoeren;
 7. Partijen: Opdrachtgever en Dienstverlener gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Dienstverlener alsmede op de Overeenkomst, rechtshandelingen van Dienstverlener en alle andere overeenkomsten waarbij Dienstverlener partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen van de Voorwaarden en/of de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in een ondertekend geschrift tussen Partijen zijn vastgelegd.
 3. Dienstverlener mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen.
 4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Dienstverlener zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3 Tot stand komen overeenkomsten en wijzigingen

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever en Dienstverlener deze hebben geaccepteerd door middel van ondertekening daarvan.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd om Dienstverlener te verzoeken de omvang en de aard van de door Dienstverlener geleverde diensten en aanvullende diensten in redelijkheid te wijzigen en/of aan te vullen.
 3. Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot dienstverlening van Opdrachtgever te weigeren.
 4. Alle offertes, prijsvoorstellen en andere aanbiedingen van Dienstverlener worden te allen tijde vrijblijvend gedaan en kunnen te allen tijde door Dienstverlener worden ingetrokken, tenzij in de offerte, prijsvoorstellen of aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering Dienst

 1. Dienstverlener zal zich bij de uitvoering van de Diensten naar beste vermogen inspannen om de Dienst te verlenen conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Alle Diensten worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Dienstverlener zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst de zorg van een goed dienstverlener in acht nemen.
 2. Opdrachtgever erkent dat het gebruik van de Diensten voor zijn eigen risico en verantwoordelijkheid is. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij in verband met de Dienst verricht.
 3. Indien in het kader van onderhoud en/of reparaties onderdelen vervangen dienen te worden, gebeurt dit te allen tijde in overleg met Opdrachtgever. De eventuele materiaalkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking en veiligheid van de Apparatuur, Dienstverlener is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van de Apparatuur door Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat leveren van de Apparatuur en het plaatsen daarvan.
 2. Opdrachtgever zal de Dienst niet gebruiken op een manier die:
  1. Inbreuk maakt op de rechten van Dienstverlener of derden;
  2. Strijdig is met geldende wet- en regelgeving;
  3. Strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 Betaling en Tarieven

 1. Opdrachtgever betaalt aan Dienstverlener de vergoedingen binnen de overeengekomen betalingstermijnen. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de in de Overeenkomst overeengekomen tarieven voor de Dienst, jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de CBS Prijsindex. Dienstverlener stelt Opdrachtgever van deze tariefsaanpassing schriftelijk op de hoogte.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn vorderingen op Dienstverlener te verrekenen, en klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 Beëindiging

 1. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Dienstverlener reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Dienstverlener vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Dienstverlener ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 2. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Opdrachtgever om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.

Artikel 8 Goederen

  De goederen van Opdrachtgever komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich derhalve zelf deugdelijk te verzekeren tegen het risico van tenietgaan, beschadiging, diefstal of enig ander risico met betrekking tot deze goederen.

Artikel 9 Garanties en vrijwaring

 1. Dienstverlener spant zich naar beste kunnen in om de Dienst te leveren, maar garandeert niet dat de Dienst foutloos is en zonder onderbrekingen zal functioneren. Ook staat Dienstverlener niet in voor enig(e) resultaat, opbrengst, verrijking of uitvloeisel van de Dienst, zoals een toename in cryptocurrencies.
 2. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor:
  1. De aanschaf en het juist functioneren van de Apparatuur;
  2. Ongeoorloofde toegang tot de systemen van Opdrachtgever, of pogingen daartoe;
  3. Het maken van back-ups van data van Opdrachtgever;
  4. Verlies, schade, onjuistheid of onvolledigheid van data, informatie of de systemen van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is jegens Dienstverlener aansprakelijk voor, en vrijwaart Dienstverlener volledig tegen, alle schade en kosten die Dienstverlener lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, (ii) enig handelen van Opdrachtgever bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Dienstverlener gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 10 Privacy

  Met het gebruik van de Dienst, verstrekt Opdrachtgever persoonsgegevens aan Dienstverlener. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 11 Overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Dienstverlener indien sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen tekortkomingen van toeleveranciers van Dienstverlener en door Dienstverlener ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, brand, storingen in de verbinding met internet en/of elektriciteit, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 12 Geheimhouding

  Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende partij in redelijkheid zou moeten hebben kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende Partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren doel waarvoor de informatie verkregen is en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.